ETFS 2x Daily Long Zinc USD (BUA9)

 

ETFS 2x Daily Long Zinc USD

Factsheet