ETFS 2x Daily Long Cotton USD (BUD5)

 

ETFS 2x Daily Long Cotton USD

Factsheet