ETFS Short CHF Long GBP (K8O8)

 

ETFS Short CHF Long GBP

Factsheet